Strona Główna
Aktualności
Rada Nadzorcza
Zarząd
Pracownicy
Statut
Regulaminy
Wykaz Budynków
Kontakt
 
 
Spółdzielcze Pogotowie "Usługa"
42 637-36-36, 42 676-77-77
Pogotowie dźwigowe
9282, 42 674-87-66
Pogotowie gazowe
992, 42 674-55-23
Pogotowie wodociągowe
994, 42 678-35-46
Pogotowie energetyczne
42 674-34-35

 
 
Witamy na naszej stronie...
Strona Informacyjna Spółdzielni Mieszkaniowej Łódż Żubardź
O Spółdzielni


Łódź, dnia 23.04.2018 roku  


Z A W I A D O M I E N I E

na podstawie § 62 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Żubardź” w Łodzi zwołuje

 

Walne Zgromadzenie

w dniu 14.05.2018 r. o godz. 1700

obejmujące Członków Spółdzielni zamieszkałych w budynkach:

 

1; 2; 3; 8; 9; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 23; 31E; 14A; 15A; 204A; 206; 206A; 213; 214; 215; 216; 217; 223; 224; 225; 229; 249; 249A; 257A; 257B; 257C; 246.

 

Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 54 przy ul. Wróbla 5 w Łodzi

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2.      Wybór Prezydium: Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.

3.      Przedstawienie porządku obrad.

4.      Wybór Komisji:

- Mandatowo-Skrutacyjnej

- Komisji Wnioskowej.

5.      Odczytanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

6.      Przedstawienie sprawozdań:

§               z działalności Zarządu Spółdzielni za 2017 r.

§               finansowego Spółdzielni za 2017 r.

§               z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.

7.  Informacja o przeprowadzonej lustracji za lata 2013-2016.

8.  Dyskusja.

9.  Podjęcie uchwał w sprawach:

§   zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2017 rok,

§   zatwierdzenia Sprawozdania finansowego (Bilansu) za 2017 rok,

§   podziału nadwyżki bilansowej,

§   zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku,

§   udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu za 2017 rok,

10. Przedstawienie projektu zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Żubardź”
      i głosowanie w celu podjęcia uchwały dotyczącej zmian do Statutu.

11.Przedstawienie Protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

12.  Odczytanie wniosków zgłoszonych do Komisji Wnioskowej Walnego Zgromadzenia.

13.  Zamknięcie obrad.                                                            

  

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Żubardź"

J.Lebioda H.Kowalczyk L.Nasalski 

 

 

S.M. Żubardź - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2006