Strona Główna
Aktualności
Rada Nadzorcza
Zarząd
Pracownicy
Statut
Regulaminy
Wykaz Budynków
Kontakt
 
 
Spółdzielcze Pogotowie "Usługa"
42 637-36-36, 42 676-77-77
Pogotowie dźwigowe
9282, 42 674-87-66
Pogotowie gazowe
992, 42 674-55-23
Pogotowie wodociągowe
994, 42 678-35-46
Pogotowie energetyczne
42 674-34-35

 
 
Witamy na naszej stronie...
Strona Informacyjna Spółdzielni Mieszkaniowej Łódż Żubardź
O Spółdzielni


ZAWIADOMIENIE

na podstawie parag. 62 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Żubardź"
w Łodzi zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE

w dniu 24.05.2016 r. o godz. 17.00

obejmujące Członków Spółdzielni zamieszkałych w budynkach:

1; 2; 3; 8; 9; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 23; 31E; 14A; 15A; 204A; 206; 206A; 213; 214; 215; 216; 217; 223; 224; 225; 229; 249; 249A; 257A; 257B; 257C; 246


Walne Zgromadzenie odbędzie się w Szkole Podstawowej
przy ul. Wrześnieńskiej 64 w Łodzi

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczacego Rady Nadzorczej.  
2. Wybór Prezydium: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
- Mandatowo-Skrutacyjnej
- Wnioskowej.
5. Przedstawienie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdań:
- z działalności Zarządu Spółdzielni za 2015 r. i Sprawozdanie finansowe za 2015 r,
- z działalności Rady Nadzorczej za 2015 r.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2015 rok - Uchwała nr 1/2016
- zatwierdzenia Sprawozdania finansowego (Bilansu) za 2015 rok - Uchwała nr 2/2016
- podziału nadwyżki bilansowej - Uchwała nr 3/2016
- zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku - Uchwała nr 4/2016
- udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu za 2015 rok - Uchwała nr 5/2016
- zamiany działki przy ul. Głuchej 4 i Głuchej 4A, stanowiącej część działek o numerach ewiden. 642/2 i 642/1, na część działki 456/2 w obrębie B-28 o powierzchni 120 m2 - Uchwała nr 6/2016
- ustanowienia odrębnej własności dla lokali zajmowanych na podstawie umowy najmu: przy ul. Sprawiedliwej 8/10 i przy ul. Prusa 10 w Łodzi - Uchwała nr 7/2016 i nr 8/2016
9. Odczytanie wniosków zgłoszonych do Komisji Wnioskowej w trakcie Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie obrad.

Z treścią Statutu można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem www.smzubardz.pl zakładka STATUT 

 

Z A R Z Ą D Spółdzielni Mieszkaniowej „Ż U B A R D Ź”

J. Lebioda       H. Kowalczyk       L. Nasalski

 

Dokumenty do pobrania: Pobierz

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

S.M. Żubardź - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2006