Strona Główna
Aktualności
Rada Nadzorcza
Zarząd
Pracownicy
Statut
Regulaminy
Wykaz Budynków
Kontakt
 
 
Spółdzielcze Pogotowie "Usługa"
42 637-36-36, 42 676-77-77
Pogotowie dźwigowe
9282, 42 674-87-66
Pogotowie gazowe
992, 42 674-55-23
Pogotowie wodociągowe
994, 42 678-35-46
Pogotowie energetyczne
42 674-34-35

 
 
Witamy na naszej stronie...
Strona Informacyjna Spółdzielni Mieszkaniowej Łódż Żubardź
O Spółdzielni

 Łódź, dnia 17.05.2017 roku

Z A W I A D O M I E N I E 

na podstawie art. 83 § 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222
z późn. zm.) oraz na podstawie
§ 62 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Żubardź” w Łodzi zwołuje:

 

I Część Walnego Zgromadzenia
w dniu 9.06.2017 r. o godz. 17
00

obejmujące członków zamieszkałych w budynkach: 

 1; 2; 3; 8; 9; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 204A; 217; 223; 224; 225; 229;

Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 54 przy ul. Wróbla 5 w Łodzi

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 

1.       Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2.       Wybór Prezydium: Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.

3.       Przedstawienie porządku obrad.

4.       Wybór Komisji:

- Mandatowo-Skrutacyjnej

- Wyborczej

- Komisji Wnioskowej.

5.       Odczytanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

6.       Rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady Nadzorczej o wykreśleniu z rejestru członków SM „Żubardź”
i podjęcie uchwał ww. sprawie.

7.       Wybory do Rady Nadzorczej kadencji 2017 – 2020.

8.       Przedstawienie sprawozdań:

§               z działalności Zarządu Spółdzielni za 2016 r.

§               finansowego Spółdzielni za 2016 r.

§               z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok.

9. Informacja o przeprowadzonej lustracji za lata 2013 – 2016.

10.  Dyskusja.

11.  Podjęcie uchwał w sprawach:

§   zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2016 rok,

§   zatwierdzenia Sprawozdania finansowego (Bilansu) za 2016 rok,

§   podziału nadwyżki bilansowej,

§   zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku,

§   udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu za 2016 rok,

§   zbycia działki przy ul. Głuchej 4-4A, oznaczonej numerem 653 o powierzchni 115 m2, dla której prowadzona jest kw. nr LD1M/001606/5 na rzecz Gminy m. Łodzi oraz nabycia prawa użytkowania wieczystego działki o nr  456/4 pow. 123 m2, będącej własnością Gminy m. Łódź

§   ustanowienie odrębnej własności dla lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu: ul. Limanowskiego 102

12.   Przedstawienie Protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

13.   Przedstawienie Protokołu Komisji Wyborczej

14.   Odczytanie wniosków zgłoszonych do Komisji Wnioskowej w trakcie I części Walnego Zgromadzenia.

15.   Zamknięcie obrad.                                                             

 

  

II Część Walnego Zgromadzenia
w dniu 12.06.2017 r. o godz. 17
00

obejmujące członków zamieszkałych w budynkach: 

213; 214; 215; 216; 206A; 206; 249; 249A; 31E; 257A; 257B; 257C; 23; 14A; 15A; 246 

Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 54 przy ul. Wróbla 5 w Łodzi 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 

1.       Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2.       Wybór Prezydium: Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.

3.       Przedstawienie porządku obrad.

4.       Wybór Komisji:

- Mandatowo-Skrutacyjnej

- Wyborczej

- Komisji Wnioskowej.

5.       Odczytanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

6.       Rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady Nadzorczej o wykreśleniu z rejestru członków SM „Żubardź” i podjęcie uchwał ww. sprawie.

7.       Wybory do Rady Nadzorczej kadencji 2017 – 2020.

8.       Przedstawienie sprawozdań:

§               z działalności Zarządu Spółdzielni za 2016 r.

§               finansowego Spółdzielni za 2016 r.

§               z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok.

9. Informacja o przeprowadzonej lustracji za lata 2013 – 2016.

10.  Dyskusja.

11.  Podjęcie uchwał w sprawach:

§   zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2016 rok,

§   zatwierdzenia Sprawozdania finansowego (Bilansu) za 2016 rok,

§   podziału nadwyżki bilansowej,

§   zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku,

§   udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu za 2016 rok,

§   zbycia działki przy ul. Głuchej 4-4A, oznaczonej numerem 653 o powierzchni 115 m2, dla której prowadzona jest kw. nr LD1M/001606/5 na rzecz Gminy m. Łodzi oraz nabycia prawa użytkowania wieczystego działki o nr 456/4 pow. 123 m2, będącej własnością Gminy m. Łódź

§   ustanowienie odrębnej własności dla lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu: ul. Limanowskiego 102

12.   Przedstawienie Protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z części I i II Walnego Zgromadzenia.

13.   Przedstawienie Protokołu Komisji Wyborczej.

14.   Odczytanie wniosków zgłoszonych do Komisji Wnioskowej w trakcie II części Walnego Zgromadzenia.

15. Zamknięcie obrad.     

Informacja dotycząca Walnego Zgromadzenia 

Zarząd Spółdzielni informuje:

iż wszystkie sprawozdania, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zostaną wyłożone celem zapoznania się z nimi przez zgłaszających taką chęć Członków Spółdzielni, zgodnie z art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i § 41 Statutu, w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Żubardź” od 18 maja 2017 r. w godzinach pracy Spółdzielni w Sekretariacie (piętro II), w Dziale Technicznym oraz na stronie internetowej www.smzubardz.pl

 

Zgodnie z § 41 ust. 6 i 9 Statutu Spółdzielni Członkom Spółdzielni przysługuje uprawnianie do zgłaszania projektów uchwał w terminie 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 25.05.2017 r. do godz. 14.00
w Sekretariacie Spółdzielni.

Projekt uchwał zgłoszonych przez Członków Spółdzielni muszą być poparte przez co najmniej 10-ciu Członków.

Poprawki do projektów uchwał można składać na piśmie w Sekretariacie Spółdzielni nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia tj. do 06.06.2017 r. do godz. 10.00.

Przed wejściem na salę obrad Członkowie, za okazaniem dowodu osobistego, podpisują listę obecności i pobierają mandat do głosowania.

Z treścią Statutu Spółdzielni można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni po adresem:

www.smzubardz.pl

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Żubardź"

J.Lebioda H.Kowalczyk L.Nasalski 

 MATERIAŁY DO POBRANIA: MATERIAŁY

 

S.M. Żubardź - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2006