Strona Główna
Aktualności
Rada Nadzorcza
Zarząd
Pracownicy
Statut
Regulaminy
Wykaz Budynków
Kontakt
 
Pogotowie Mieszkaniowe "PRYM"
42 640-41-05, 42 640-41-06
kom.: 601-880-504
Pogotowie dźwigowe
9282, 42 674-87-66
Pogotowie gazowe
992, 42 674-55-23
Pogotowie wodociągowe
994, 42 678-35-46
Pogotowie energetyczne
42 674-34-35

 
 
Witamy na naszej stronie...
Strona Informacyjna Spółdzielni Mieszkaniowej Łódż Żubardź
O Spółdzielni

 

  Z A W I A D O M I E N I E 

na podstawie § 62 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Żubardź” w Łodzi zwołuje

 

Walne Zgromadzenie

w dniu 06.07.2018 r. o godz. 1700

obejmujące Członków Spółdzielni zamieszkałych w budynkach:

 

1; 2; 3; 8; 9; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 23; 31E; 14A; 15A; 204A; 206; 206A; 213; 214; 215; 216; 217; 223; 224; 225; 229; 249; 249A; 257A; 257B; 257C; 246.

 


Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 54 przy ul. Wróbla 5 w Łodzi


Porządek obrad:

1.      Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2.      Wybór Prezydium: Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.

3.      Przedstawienie porządku obrad.

4.      Wybór Komisji:

- Mandatowo-Skrutacyjnej

- Komisji Wnioskowej.

5.      Odczytanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

6.  Przedstawienie projektu zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Żubardź”
      i głosowanie w celu podjęcia uchwały dotyczącej zmian do Statutu.

7. Przedstawienie Protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

8.      Odczytanie wniosków zgłoszonych do Komisji Wnioskowej Walnego Zgromadzenia. 

9.      Zamknięcie obrad.                                                             

 

 Z A R Z Ą D   S M   „Ż U B A R D Ź”    
J. Lebioda     H. Kowalczyk      L. Nasalski

    

Materiały do pobrania:

Statut

Materiały na walne zgromadzenie                                                           


 

UCHWAŁA  NR …………/2018

 

 

 

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Żubardź” w z Łodzi z dnia 

06.07.2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Żubardź”   

Na podstawie:

- § 39 pkt. 10 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Żubardź”,

- art. 38 § 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, z późn. zm.,

- ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r., z późn. zm.,

- art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Walne Zgromadzenie uchwala:


§ 1

Zmiany do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Żubardź” w Łodzi w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. za przyjęciem uchwały głosowało       ……………………… członków Spółdzielni

    przeciw uchwale głosowało                  …………………….. członków Spółdzielni

    wstrzymało się od głosu                         …………………….. członków Spółdzielni

2. Uchwała została podjęta.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Żubardź” w Łodzi do Krajowego Rejestru Sądowego.


SEKRETARZ                                                                                                          PRZEWODNICZĄCY

 Walnego Zgromadzenia                                                                                 Walnego Zgromadzenia

  

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Żubardź"

J.Lebioda H.Kowalczyk L.Nasalski 

 

 

S.M. Żubardź - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2006